Jewels 4 You bestaat uit webwinkel Jewels 4 You.eu (KvK) nr. 37145130 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker van bovengenoemde internetsites die met Jewels 4 You in een contractuele relatie van welke aard dan ook komt te staan.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jewels 4 You en op alle met Jewels 4 You aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 - Door het gebruik van de internetsite van Jewels 4 You en/of het plaatsen van een bestelling accepteert de Klant deze algemene voorwaarden.
1.3 - Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.4 - Jewels 4 You behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 - Alle aanbiedingen van Jewels 4 You zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 - Jewels 4 You behoudt zich het recht voor om de prijzen tussentijds te wijzigen.
2.3 - Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar een door de klant opgegeven e-mail adres.
2.4 - De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en beschreven op de website. Doordat het veelal gaat om primitieve, handgemaakte producten garandeert Jewels 4 You niet dat alle producten volledig overeenkomen met de gegeven informatie. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 - Alle door Jewels 4 You vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting
en exclusief verzend- en administratiekosten. De hoogte van de administratie- en verzendkosten staan vermeld op de internetsite.
3.2 - De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling aangetekend (=verzekerd) te laten versturen. De hoogte van deze kosten staan vermeld op de internetsite en komen voor rekening van de klant.
3.3 - Jewels 4 You kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de aanbieding overduidelijk vergissingen en/of schrijffouten bevat.
3.4 -Betalingen kunnen worden gedaan door het juiste bedrag over te maken op:
Rekeningnummer: 31.09.70.946
Ten name van: Exotische Kralen / Jewels 4 You
Gevestigd in: Purmerend
3.5 - Overeenkomsten waarvan de betaling niet binnen veertien (14) werkdagen na het bestellen is bijgeschreven worden ontbonden.

Artikel 4 Levering
4.1 - Bestelde artikelen worden in principe binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd.
4.2 - Indien een product (tijdelijk) niet uit voorraad leverbaar is zal de klant hierover worden geïnformeerd. Zowel de klant als Jewels 4 You zijn dan gerechtigd de bestelling te annuleren. Eventueel betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.3 - De opgegeven leveringstijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en/of het annuleren van de bestelling.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 - Het eigendom van de producten gaat pas over, indien de klant aan de volledige betalingsverplichting heeft voldaan.
5.2 - Het risico aangaande de producten gaat over op de klant zodra de producten door Jewels 4 You aan de vervoerder beschikbaar zijn gesteld. Dit risico kan door de klant worden uitgesloten door een verzekering af te sluiten (aangetekend verzenden).

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht
6.1 - De klant heeft het recht het geleverde product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, zonder opgaaf van reden, te retourneren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de producten niet beschadigd en/of gebruikt zijn.
6.2 - De kosten en het risico van beschadiging of zoekraken van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.
6.3 - Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Jewels4You over de staat van de producten, wordt binnen veertien (14) werkdagen het geld van de koper teruggestort.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 - De klant heeft de plicht om bij levering vast te stellen of de producten aan de
afspraken voldoen. Indien dit niet het geval is dient de klant daarvan binnen zeven (7)
werkdagen schriftelijk melding te maken bij Jewels4You.
7.2 - Indien de geleverde producten niet aan de afspraken voldoen heeft Jewels 4 You de keuze de producten te vervangen door nieuwe producten of om de overeenkomst alsnog te ontbinden en het factuurbedrag te restitueren.
7.3 - Jewels 4 You kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor wat voor schade dan ook ontstaan door onjuist gebruik, grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging van welk product dan ook.
7.4 - Indien Jewels 4 You, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke factuurwaarde van de door Jewels 4 You geleverde producten of diensten.
7.5 - Jewels 4 You is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetsites waarnaar verwezen wordt via de internetsite van Jewels 4 You.

Artikel 8 Intellectueel eigendom
8.1 - Alle woord- en beeldmerken op de internetsite van Jewels 4 You zijn eigendom van Jewels 4 You. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan op welke wijze dan ook gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken.

Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1 - Persoonlijke gegevens van klanten worden door Jewels 4 You vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden gegeven of doorverkocht.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 - Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)